Algemene voorwaarden B2B

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSINESS TO BUSINESS

 Artikel 1 Definities

 1. I.C.M. Technology: degene die deze algemene voorwaarden gebruikt ten aanzien van iedere rechtsbetrekking met de Afnemer, hierna aangeduid als ‘Leverancier’.
 2. Afnemer: de onderneming met wie Leverancier een overeenkomst op afstand sluit of wil sluiten, aan wie Leverancier een aanbieding doet of aan wie de zaken geleverd worden door de Leverancier.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot een bestelling bij een webwinkel.
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand voor een afname van een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichtingen verspreid zijn in de tijd.

 

Artikel 2 Onze identiteit
ICM Technology B.V., handelend onder de namen Mifi-hotspot.nl, 4GLTE-antennes.nl en ICMT-antennes.nl.

Adres: Halderbergselaan 7a, 4741 AA Hoeven, Noord-Brabant, Nederland

Telefoonnummer: 0165-506443

E-mailadres: info@icmt.nl

KvK-nummer: 20091288

BTW-identificatienummer: NL80.73.907.44.B01

Bankrekeningnummer (IBAN en BIC): NL04INGB0677005628

 

Artikel 3 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, orders, opdrachtbevestigingen, (rechts)handelingen, transacties en gesloten en te sluiten overeenkomsten – met betrekking tot de levering van zaken en te verrichten diensten– tussen de Afnemer en de Leverancier.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.
 5. Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.
 6. Afnemer erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, de mededelingen of andere uitingen van de Leverancier met betrekking tot de producten, diensten en/of de websites van Leverancier, toekomen aan de Leverancier, haar toeleveranciers of de andere rechthebbenden.
 7. Indien één of meer van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels beschikbaar. Bij interpretatieverschillen zal de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden leidend zijn.

 
  Artikel 4 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van de Leverancier zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor veertien (14) kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 2. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgorders.
 3. De Afnemer kan de Leverancier niet houden aan een offerte indien de Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de door Leverancier uitgebrachte offerte een kennelijke (kwalitatieve of kwantitatieve) vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Wijzigingen en voorbehouden bij de acceptatie ten opzichte van de offerte, binden de Leverancier niet tenzij zij daarmee uitdrukkelijk instemt.

 

Artikel 5 Levering

 1. Alle door de Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in om de bestellingen en de afgenomen diensten zo spoedig mogelijk uit te voeren, hoewel de leveringstermijnen indicatief zijn en niet gelden als fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings-)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer derhalve niet het recht op ontbinding of vergoeding op welke grond dan ook.
 2. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. De Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Artikel 11 is ook op de levering(stermijnen) van toepassing.
 4. De wijze waarop de zaken verpakt worden, wordt door de Leverancier bepaald.
 5. Retourzendingen zijn niet toegestaan, tenzij de Leverancier voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de desbetreffende retourzending.

 

Artikel 6 Prijs en betaling

 1. De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn in euro’s weergegeven zowel inclusief als exclusief btw doch exclusief transportkosten en overige heffingen en overheidslasten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De betalingstermijn is veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt de Leverancier zich het recht voor de prijs in rekening te brengen, welke geldt op de dag van de levering van de bestelde producten of verrichte diensten.
 4. Indien de Afnemer de facturen niet tijdig betaalt, is de Afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de facturen te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval de Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 350,- per vordering.
 5. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Leverancier, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, gerechtigd haar leveringen van zaken alsook diensten op te schorten, ook voor andere orders van de Afnemer dan waarop de onbetaalde factuur of facturen betrekking heeft/hebben. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 6. Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Afnemer, is de Leverancier bevoegd de levering van de bestelde zaken of diensten uit te stellen, totdat de Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Afnemer is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 7. De Afnemer heeft geen recht op opschorting noch verrekening.

 

Artikel 7 Reclamatie

 1. De Afnemer heeft de verplichting om de bestelde zaken direct na ontvangst te inspecteren en te controleren of zij voldoen aan de overeenkomst. Deze verplichting voor de Afnemer geldt eveneens voor de verrichte diensten door Leverancier.
 2. Reclamaties aangaande de geleverde zaken en/of verrichte diensten dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen tien (10) kalenderdagen te worden ingediend bij de Leverancier, bij gebreke waarvan iedere daarop gebaseerde vordering vervalt.
 3. Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de Leverancier.

 

Artikel 8 Ontbinding

 1. De Leverancier kan, in aanvulling op de wettelijke bepalingen omtrent ontbinding, de overeenkomst met de Leverancier te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de Afnemer, per direct ontbinden indien de Afnemer haar opeisbare schulden onbetaald laat, indien de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien voor de Opdrachtgever surséance van betaling wordt aangevraagd, indien de Opdrachtgever diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van de Afnemer wordt gelegd of indien de Afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen.
 2. Indien de Afnemer een of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, heeft de Leverancier het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de Afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Leverancier uit hoofde van de overeenkomst of daarmee samenhangende of daarop opvolgende of daaraan voorafgaande overeenkomsten heeft voldaan, behoudt de Leverancier zich de eigendom van de geleverde zaken voor. De eigendom van alle geleverde zaken gaat op de Afnemer over, zodra de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.
 2. De Afnemer zal te allen tijde medewerking verlenen aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van de Leverancier, waaronder het verlenen van toegang tot vestiging(en), gebouw(en) of locatie(s) van de Afnemer, ter terugneming van de geleverde zaken door de Leverancier.

 

Artikel 10 Risico

 1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Afnemer of een hulppersoon van de Afnemer zijn gebracht.

 

Artikel 11 Garantie

 1. De Leverancier zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten en/of diensten nakomen. Op de door de Afnemer bij de Leverancier gekochte zaken rust in voorkomende gevallen fabrieksgarantie. Bij een beroep op de fabrieksgarantie zal de Afnemer zich moeten wenden naar de desbetreffende fabrikant.
 2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van afwijkend gebruik of van andere incidenten of factoren welke te wijten zijn aan de Afnemer of voor diens rekening en risico komen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, van de Leverancier jegens de Afnemer is beperkt tot tweemaal het bedrag (exclusief btw) dat door de Leverancier aan de Afnemer in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met de looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar, tot een maximum van € 10.000,-.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes van derde partijen, verlies van gegevens/data, schade door gehackte applicaties of (computer)systemen en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.
 3. Vergoedingen gebaseerd op de garantieverplichtingen zijn tevens aan de beperking van lid 1 van dit artikel onderworpen.
 4. De Afnemer vrijwaart de Leverancier tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Afnemer van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de Afnemer, onverminderd het bepaalde in het vorige leden.
 5. De aansprakelijkheid van de Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Afnemer de Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Leverancier in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. De Leverancier is gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van de door de Leverancier in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derde partijen te accepteren namens de Afnemer.
 7. Afnemer dient onverwijld, doch binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de vordering of nadat de Afnemer redelijkerwijs bekend had moeten zijn met (het ontstaan van) de vordering, een schriftelijke melding te maken van de schade aan de Leverancier, bij gebreke waarvan enig recht op schadevergoeding vervalt.
 8. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 13 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van de Leverancier in de nakoming van enige verplichting jegens de Afnemer niet aan de Leverancier kan worden toegerekend in geval van een van de wil van de Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, gebrek aan grondstoffen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, seizoensinvloeden, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, atoomkernreacties e.d. ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door de Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.


Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Ieder der partijen zal de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade zal betrokkenen, geheim houden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden.
 2. De in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze al in haar bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
  4. die de ontvangende partij openbaar maakt op grond van een wettelijke plicht;
  5. die de ontvanger zonder gebruikmaking van de vertrouwelijke informatie zelf heeft ontwikkeld.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht blijft in stand tot een periode van vijf jaar na het einde van de rechtsrelatie.
 4. Indien de Leverancier bij het leveren van de bestelde producten persoonsgegevens van de Afnemer verwerkt, zal de verwerking op een behoorlijke en zorgvuldige wijze plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Artikel 15 Duurovereenkomst

 1. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en dit een duurovereenkomst betreft, kan deze schriftelijk worden opgezegd mits een opzegtermijn in acht wordt genomen van ten minste één maand voor de Leverancier en een opzegtermijn van ten minste drie maanden voor de Afnemer.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en dit een duurovereenkomst betreft, dan kan tussentijds schriftelijk worden opgezegd mits een opzegtermijn in acht wordt genomen van ten minste één maand voor de Leverancier en een opzegtermijn van ten minste drie maanden voor de Afnemer.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die een duurovereenkomst betreft, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.

 

Artikel 16 Wijziging
De Leverancier heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. 


Artikel 17 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de vestigingsplaats van de Leverancier. De Leverancier heeft echter het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Afnemer.

 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen, lees dan onze Privacyverklaring